פרופיל החברה

דלק תמלוגים הינה חברת תשואה ייעודית, ללא גרעין שליטה, שניירות הערך שלה (מניות ואגרות חוב) נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, החל משנת 2018.

תחום פעילותה היחיד של החברה הוא החזקה בזכות לקבלת תמלוגי על ביחס לנפט ו/או גז ו/או חומרים אחרים בעלי ערך המופקים מחלקן של חברות וגופים שונים המחזיקים במאגרי נפט וגז הן בישראל והן בעולם.

התמלוג משולם לדלק תמלוגים מההכנסות של הגוף המשלם לפני ניכוי תמלוגים ותשלומים מכל סוג, לרבות הוצאות הפעלה והשקעות ולכן נקרא תמלוג על.

המודל העסקי של דלק תמלוגים מייצר ערך משמעותי לבעלי מניותיה

דלק תמלוגים איננה חברת גז ונפט תפעולית והיא אינה נושאת בהוצאות ובעלויות כלשהן בקשר לפעילות החיפושים, הפיתוח וההפקה של נכסי נפט וגז.

דלק תמלוגים מאפשרת חשיפה ישירה, סחירה ובסיכון נמוך לתזרים המזומנים של נכסי גז ונפט, תוך הענקת האפשרות למשקיעים ליהנות מחלוקת דיבידנד שנתית.

בכוונת דלק תמלוגים לגדול ולגוון את תיק הנכסים שלה על-ידי רכישת תמלוגים נוספים מנכסי נפט וגז מפיקים או בשלבי פיתוח מתקדמים הן בישראל והן מחוץ לישראל.

ממשל תאגידי

דלק תמלוגים, כחברה ללא גרעין שליטה, פועלת בשקיפות מלאה מול בעלי מניותיה ובכלל זה משקיעים מוסדיים תוך שמירה על ממשל תאגידי ברמה גבוהה בכל הקשור לפעילות הדירקטוריון וועדותיו, אתיקה והגינות, שומרי סף, ובקרה וביקורת פנימית.